شرکت متحد پرچ

اطفاء حریق

نازل

نازل

نازل

نازل

هیدرانت سرشیری

هیدرانت سرشیری

اسپرینکلر مخفی

اسپرینکلر مخفی

اسپرینکلر پائین زن

اسپرینکلر پائین زن

شیر سیامی

شیر سیامی

هیدرانت ایستاده شهری

هیدرانت ایستاده شهری

شیر فلکه 1.1/2اینچ آتش نشانی

شیر فلکه 1.1/2اینچ آتش نشانی

شنلگ نخ پرلون

شنلگ نخ پرلون

قرقره هوزریل

قرقره هوزریل