اخلاق و به وجود آمدن سینرژی در وجدان کاری

 از آنجایی که وجدان کار یک مقوله اخلاقی است بنابراین برای ایجاد، تقویت و کاربردی نمودن آن بایستی از مکانیزمهای اخلاقی استفاده نمود. از مجموعه ترکیبی ادراکات، طرز تلقی ها و عواطف نسبت به کار، وجدان اخلاقی و سپس وجدان فردی شکل می گیرد و از مجموعه وجدان های فردی بستر مدیریت اخلاقی، وجدان های جمعی به وجود می آید. زمانی که از طریق سازوکار های مدیریت اخلاقی بین وجدان های فردی انسجام و هماهنگی ایجاد شود، در وجدان سینرژی ایجاد و سپس با مدیریت اخلاقی تلفیق و وجدان سازمانی و اخلاقی به وجود می آید، که قدرت اثرگذاری آن زیاد و تحول آفرین است و می تواند مجموعه توانمندی های سازمان را در اختیار چشم اندازهای سازمان قرار دهد.