تعهد کاری و اخلاق کسب و کار

 تعهد از زمره واژه‏ هایی است که تعاریف زیادی برای آن از دیدگاه های مختلف ارائه شده است. مفاهیم متعددی مانند وجدان، اخلاق کاری، انصاف و غیره. با وجود داشتن تفاوت های مفهومی معادل با تعهد مورد استفاده قرار می‏ گیرند که منظور واژه Commitment می‏باشد. از نظر ویلیامسون و اندرسون(1991) تعهد عبارتست از شدت و گستردگی مشارکت فرد درسازمان، احساس تعلق به‏ سازمان و شغل و احساس هویت. وجود احساس ‏های مزبور در فرد به افزایش وابستگی‏ گروهی، رفتار همکاری  منجر خواهد شد. سالانسیک(1977) تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به اعمال و اقدامات فردی وی می‏ داند. این تعریف که خود از تعاریف ارائه شده‏ توسط کیزلدو ساکومورا (1966) اقتباس شده، یک تعریف عملیاتی از این واژه است. منظور کلی از این تعریف آن است که تعهد زمانی واقعیت‏ می‏ یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید. بعبارت دیگر، در این‏ مفهوم، حرف زدن تنها کافی نیست و باید به دنبال آن عمل همراه با مسئولیت باشد.
     بطور کلی، تعهد را می ‏توان احساس‏ وفاداری، داشتن هویت و احساس‏ مسئولیت فردی و شغلی وسازمانی‏ تعریف نمود. مشخص است که وجود این‏ عوامل می‏تواند با عوامل و شاخص‏های‏ اداری و ساختاری یک رابطه متقابل‏ داشته باشد. این عوامل باعث افزایش‏ کارائی و اثربخشی‏ سازمان می‏شود که‏ به نوبه خود در مراحل بعدی افزایش تعهد را به مراه دارد.
     توجه به اصول اخلاقی و تعالیم مذهبی در داد و ستد و انجام برخی از اقدامات یا خودداري از انجام اقدامات دیگر براي پرداختن به فعالیت‌هاي تجاري از گذشته هاي دور در اجتماعات مطرح بوده است مانند خودداري از دریافت رشوه یا فریبکاري و تقلب در انجام معامله. می توان گفت مبناي اخلاق کسب و کار استفاده از قواعد اخلاقی در تجارت است. بنابراین اخلاق کسب و کار به رعایت اصول و هنجارهاي اخلاقی در فعالیت‌هاي تجاري ارتباط دارد. از گذشته هاي دور تا دوره معاصر عوامل گوناگون در ایجاد اخلاق کسب و کار و تحول آن مؤثر بوده است مانند اندیشه هاي فلاسفه و دانشمندان درباره موضوعاتی از قبیل عدالت، صداقت، درستکاري، رعایت انصاف و توجه به موازین اخلاقی در معامله و رفتار با افراد دیگر. گرچه در دوره مدرن با طرح اندیشه هاي جدید مباحثی مانند جدایی دین از سیاست در دنیا به صورتی افراطی مطرح شد، اما اعتقادات مذهبی و تعالیم انبیا نیز از جمله عوامل تأثیر گذار بر شکل گیري و تحول اخلاق کسب و کار به شمار می آید.