مشتری

 مشتری کسی است که خواسته های خود را به شرکت عرضه می نماید. کار یا وظیفه سازمان این است که به شیوه ای به خواسته های او توجه شود که منافع وی و در سایه آن، منافع سازمان تامین شود.

     چهار جنبه از نیازهای مشتریان:
-         آگاهی از نتایج (اهداف استفاده از خدمات) و وسایل یا راه های رسیدن به نتایج.
-         تعیین و تعریف دقیق احتیاجات مشتری
-         مشارکت مشتری در اولین زمان ممکن
-         تعیین انتظارات مصرف کننده (مشتری) از خدمات.

     اگر قرار باشد خدمت با کیفیتی ارائه شود، توازن بین انتظارات مشتری و آنچه را که می توان عرضه کرد، ضروری است.