نجابت

 آیا می‌توانید بدون شرم به دیگران بگویید کسب و کار شما چه می‌کند؟

 
مشهور است که یک مدیر اجرایی تبلیغات در جواب اینکه چگونه درباره‌ی آن بخش از محتوای تبلیغاتی که شرکتش نباید از آن استفاده کند تصمیم‌گیری می‌کند، گفت اگر محصولی باشد که نخواهم آنرا به همسر و فرزندانم نشان بدهم، اساساً آنرا تولید نمی‌کنم! همین استاندارد نجابت باید در مفهوم اصلی کسب و کار شما اجرا شود. باید بتوانید با افتخار کسب و کار خود را برای همسر، فرزندان، مادر، پدر و همه‌ی افراد دیگر توضیح دهید. اگر از گفتن حتی بخشی از کسب و کار خود با نزدیک‌ترین افراد زندگیتان شرم دارید، به آن بخش رجوع و آنرا بازبینی کنید!

 

سایر موارد: