چهار ویژگی کسب و کار اخلاق مدار

 به‌طور معمول، هیچ کارآفرینی کسب و کارش را به نیت انجام اعمال غیراخلاقی و اشتباه راه‌اندازی نمی‌کند. با این حال، ممکن است پس از شروع کارآفرینی چالش‌هایی در این زمینه پدید بیاید. اگر از همان ابتدا کسب و کار شما با استانداردهای مستحکم اخلاقی بنا نشده باشد، این چالش‌ها سخت‌تر و باقی ماندن در مسیر درست دشوارتر نیز خواهد بود. برای استحکام پایه‌های اخلاقی کسب و کار خود، این چهار ویژگی را در فرآیند کارآفرینی لحاظ کنید: 

     انصاف

     درستی

     نجابت

     پایداری