تيم هاي خود گردان

به تيم هاي حل كننده چون اختيارات زيادي داده نمي شد و مسير كاري آنها مشخص بود و نمي توانستند دامنه فعاليت خود را بدانجا بكشانند كه كاركنان را در فرآيند تصميم گيري مشاركت دهند منجر به تشكيل تيم هاي مستقلي كه نه تنها به حل مسائل مي پردازند بلكه جنبه اجرايي را نيز بر عهده داشتند .
 
اصولاً اين تيم ها ي خود گردان از 10 تا 15 نفر تشكيل مي شوند كه مسئوليتهاي زير را عهده دارند :
 
نظارت وكنترل برشيوه و سرعت كارتعيين وظايف و زمان استراحت

 

بازگشت به صفحه " انواع تیم های کاری "