انواع تیم های کاری

 تيم هاي كاري به دو دسته تقسيم مي شوند :

1- تيم هاي عمودي (تيم فرماندهي يا تيم وظيفه اي): مركب از يك مدير و چند زير دست در سلسله مراتب رسمي فرماندهي كه ممكن است شامل سه يا چهار سطح مديريت باشد.

2- تيم هاي افقي: مركب از اعضاي واحدهاي مختلف سازمان است كه اكثر اوقات اين چنين تيم ها براي انجام يك هدف يا وظيفه ويژه ايجاد مي گردند كه خود به سه دسته تقسيم مي شوند :

1- گروه كاري: يك تيم افقي مركب از كاركنان واحد هاي مختلف است كه براي دستيابي به اهداف محدود و معيني طراحي شده و تا زماني كه به اهداف نائل مي شود موجوديت دارد و بعد از رسيدن به هدف تيم منحل مي شود.

2- تيم هاي ميان وظيفه ­اي: تيم­ هاي كاري هستند كه دوره زندگي آنها مشخص نيست و متشكل از مجموعه افرادي است كه داراي زمينه هاي تخصصي مختلفي هستند كه بر روي مسائل عملياتي با يكديگر كار مي كنند. اين تيم همانند تيم كاري بر روي هدف خاصي متمركز است ولي حيات آن تداوم دارد.

3 - كميته ­هاي كاري: يك تيم افقي موقت يا دائمي است كه بر روي يك هدف خاص تمركز دارد كه افراد از واحد هاي مختلف گردهم آمده اند تا ديدگاههاي واحد كاري خود منعكس نمايند. افراد كميته ضرورتاَ بر اساس توانايي فني خاص انتخاب نشده اند.

تیم هاي كاري بر حسب چگونگي كاربرد نيز به پنج دسته تقسيم مي شوند :

                   1- تيم توسعه (بهبود محصول ): تيمي كه براي توليد محصولات جديد سازمان دهي شده است.

                   2- تيم پروژه: تيمي كه براي تكميل يك كار خاص در سازمان، سازمان دهي شده است.

                   3- تيم كيفيت: تيمي است كه براي تضمين كيفيت خدمات ومحصولات، تماس با مشتريان و كار با فرشندگان ايجاد گرديده است.

                   4- تيم فرآيندي: تيمي كه اعضاي آن فرآيند هاي عمده سازمانها را انجام داده و آنها را پالايش مي نمايد.

                5- تيم كاري: وقتي سازماني يك تيم كوچك از كارگران چند پيشه راگرد هم مي آورد تا همه وظايفي كه قبلاَ بوسيله افراد يك واحد يا واحد هاي سازمان انجام مي گرفته را انجام دهند.

 

در يک تقسيم بندي ديگر تيم هاي كاري به سه دسته به شرح ذيل تقسيم مي شوند:

1  ـ تيم هاي حل كننده مسأله
 
2ـ تيم هاي خود گردان

3- تيم هاي متخصص ( تيم هاي چند وظيفه اي )


نوشته : متحد پرچ


پیشنهاد می شود مقاله " چهار عنصرمهم در تیم فروش " را نیز مطالعه فرمایید.