تصمیم گیری

 ماهیچه های تصمیم گیری تان را قوی کنید!!


قدرت تصمیم گیری


هر چه بیشتر تصمیم بگیرید، تصمیم گیری شما بهتر می شود. ماهیچه ها با فعالیت بیشتر، قوی تر می شوند؛ ماهیچه های تصمیم گیری شما نیز این گونه هستند.