٥- بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند

١قبل از قانون‌گذاری فکر کنید؛
 
 
 
٢از  تعریف کردن ها استقبال کنید؛
 
 
 
٣کارمندانِ منظم‌ را تشویق کنید؛
 
 
 ٤شما هم به آن‌ها بپیوندید؛
  
 
 ٥بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند؛

 

احتمالاً آخر سال حسابی شلوغ بودید و حجم کارها اجازه نداد جشن خاصی برگزار کنید. شروع سال فرصت بهتری برای یک جشن بهارانه ی خوب است. سازمان ـ یا خودِ شما به عنوان رئیس ـ می‌توانید یک دورهمی‌ کاری ترتیب بدهید. مثلاً دور هم ناهار بخورید تا دستاوردهای سال گذشته را جشن بگیرید. با این کار، اعضای گروه بیشتر به هم و به شما نزدیک می‌شوند.

 

٦در مورد زمان، انعطاف‌پذیر باشید؛