٣- کارمندانِ منظم‌ را تشویق کنید؛

١قبل از قانون‌گذاری فکر کنید؛
 
 
 
٢از  تعریف کردن ها استقبال کنید؛
 
 
 
 ٣کارمندانِ منظم‌ را تشویق کنید؛

 

این دوران که تمرکز و حواس افراد به راحتی پرت می‌شود، بهترین فرصت است که کارمندان منظم را تشویق کنید و به آن‌ها پاداش بدهید.
بعضی‌ها وظایف مهمی در طول تعطیلات عید داشتند که باید به آن‌ها می رسیدند. تلاش این افراد، باید مورد توجه شما قرار بگیرد. تحسین عمومی یا تشویق از طریق سیستم پاداش‌دهی باعث می‌شود احساس اعتبار کنند و موقعی که همکارانشان در حال خوش‌گذرانی هستند، به خاطر سخت‌کوشی‌شان حس نکنند که تک افتاده‌اند.

   

 ٤شما هم به آن‌ها بپیوندید؛
  
 
٥بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند؛
 
 
 
 ٦در مورد زمان، انعطاف‌پذیر باشید؛