١- قبل از قانون‌گذاری فکر کنید؛

 ١قبل از قانون‌گذاری فکر کنید؛

 

همه‌ی مدیرانِ خوب می‌دانند که قوانین را نمی‌شود مدام شکست. اما مواقعی هم هست که اگر این قوانین را به سختیِ مواقع دیگر اجرا کنید، نتیجه‌ی عکس می‌دهند. به قول معروف می‌گویند: «قانون را اختراع کرده‌اند تا قبل از شکستنش فکر کنید.» پس اگر قانونی هست که می‌توانید در این مواقع آسان بگیریدش اصلاً دریغ نکنید. شناور كردن ساعت ورود آن هم در هفته ی اولِ بعد از تعطیلات، می تواند یک سورپرایز خوب برای کارمندانی باشد که ١٥ شب دیر خوابیدند و دیر بیدار شدند.

  
٢از  تعریف کردن ها استقبال کنید؛ 


٣کارمندانِ منظم‌ را تشویق کنید؛ 

 
 ٤شما هم به آن‌ها بپیوندید؛

  
٥بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند؛


 ٦در مورد زمان، انعطاف‌پذیر باشید؛