شرکت متحد پرچ

بازدید همکارارجمندمهندس دهقان

 همکارگرامی وارجمندمهندس دهقان یکی ازتولیدکنندگان پرچ درتاریخ1396/03/01از شرکت بازدید به عمل آوردند.

ایشان علاوه بر تشویق پرسنل تولیدنکاتی راازنظرفنی به مدیرتولید متذکرشده اند که میتوانددربهبود فرآیند تولید موثرواقع گردد.

مهندس دهقان جلسه ای بامدیریت شرکت مهندس رضا تدین برگزارکردند که حاصل آن تبادل اطلاعات فنی وبازارفروش منجرگردید مدت زمان این جلسه به یک ساعت به طول انجامید.