Fluted Nail

میخ های شیار دار (Fluted Nail)، به طور گسترده ای در صنعت و زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله کاربردهای آن می توان به اتصال چوب ها، قفسه ها، تولیدات کارگاهی و اتصال هر نوع مواد دیگر اشاره کرد.

میخ شیار دار متحد پرچ

میخ های شیار دار در استاندارد های واحدی تولید می شوند که به قرار زیر است:

 ساقه میخ

قطر (میلی متر)

طول (میلی متر)

صاف ، شیاردار به صورت اریب   1.60  13
صاف ، شیاردار به صورت اریب   
 1.80
16
 صاف ، شیاردار به صورت اریب 
2.00 
20
صاف ، شیاردار به صورت اریب  
2.20 
 25
صاف ، شیاردار به صورت اریب  
2.50 
 30
صاف ، شیاردار به صورت اریب  
2.80 
35
صاف ، شیاردار به صورت اریب  
2.80 
40
صاف ، شیاردار به صورت اریب  
3.40 
50
صاف ، شیاردار به صورت اریب  
3.70 
60
صاف ، شیاردار به صورت اریب  
4.10 
70
صاف ، شیاردار به صورت اریب  
4.50 
80
صاف ، شیاردار به صورت اریب  
4.80 
 90
صاف ، شیاردار به صورت اریب  
5.00 
100
صاف ، شیاردار به صورت اریب  
5.50 
 130