شرکت متحد پرچ

رهبری فکری

15:35 1396/02/24

 رهبران فکری؛ عامل همسویی استراتژیک سازمان

 

یک مدیر موفق و همه جانبه نگر، باید بتواند کارکنان و سازمان خود را در جهت اهداف استراتژیک همسو نماید و با ایجاد انگیزش و اتحاد در سازمان، تیم خود را در اجرای استراتژیها و دستیابی به چشم انداز ترسیم شده هدایت کند؛ در اینصورت او تبدیل به یک «رهبر فکری» در سازمان خود شده است.