شرکت متحد پرچ

منابع بهبود بهره وری

16:03 1396/02/24

 1. فعاليت هاي جاري وتكراري كه ميتوانند ساده شوند

 

2. بكار گرفتن بجاي استعداها وتخصصها

 

3. تاكيد بر زمينه هايي كه احتما ل امكان بهبود در آن بيش از پنجاه درصد است

 

4. شناخت مشتري وارباب رجوع 

 

5. شناخت زمان 

 

6. تعهد كاركنان درهمه سطوح 

 

7. آموزش كاركنان 

 

8. ايجاد تعادل بين نياز به تغيير سازماني ؛ توانايي نيروي كاروسازمان در پرداختن به تغيير 

 

9. تغييرات فني وساختاري 

 

10. پشتيباني مديريت عالي 

 

11. استفاده از شيوه مناسب مديريتي با توجه به اقتضائات 

 

12. استفاده از سيستم پيشنهادها ؛ ارائه بازخور و اصلاح تصميمات 

 

13. استفاده از فرايندهاي گروهي نظير گروههاي مستقل كاري ؛ حل مساله ؛ تقسيم كار ؛ تشكيل تيم گروههاي بهبود 

 

14. استفاده بهينه از فناوري ؛ آگاهي مداوم از ظر فيتهاي فعلي ؛ ارزيابي جامع عملكرد 

 

15. استفاده از ساختار ارتباطي مناسب 

 

16. تامين منا فع ذينفعها 

 

17. بهبود فرهنگ سازماني 

 

18. بهبود عوامل انساني