شرکت متحد پرچ

شایستگی های فردی مدیران

16:13 1396/02/24

 "اعتماد به نفس"

 

شاخصهای رفتاری :

 

۱. انعطاف پذیری و آمادگی برای تغییر برداشتها و باورهای خود بر اساس اطلاعات و شواهد 

 

۲. برداشت منصفانه از خود و اطلاع از زمینه های قابل بهبود و استقبال از توصیه ها و بازخوردهای دیگران 

 

۳. کنترل خود در شرایط دشوار، پذیرش انتقاد دیگران و اتخاذ رویه یکسان و مثبت (نقدپذیری) 

 

۴. حفظ روحیه بشاش در شرایط سخت و القای آرامش درونی در موقعیتهای بحرانی (خویشتن داری) 

 

۵. توانایی ایجاد فضای آرام توأم با خشنودی و جو سازمانی مساعد 

 

۶. داشتن نگرش "من میتوانم" در اغلب شرایط 

 

۷. هراس نداشتن از حقایق و بیان نظرات خود 

 

۸. برخورداری از هوش عاطفی بالا 

 

۹. درک دیدگاه ها و احساسات دیگران راجع به مباحث مختلف، توانایی تأیید و واکنش سریع و مناسب به آنها و رفع مؤثر اختلافات با دیگران