شرکت متحد پرچ

فاصله میخ پرچ

16:44 1397/03/09

 با تعيين استحکام مورد نياز ، تعداد ميخ پرچ و فاصله آنها از يكديگر تعيين مي شود ، در خاتمه با مراجعه به جدول مشخصات فني ميخ پرچ و با توجه به قطر كار مي توان ميخ پرچ مناسب را انتخاب نمود.

پرچ

بازگشت