شرکت متحد پرچ

طول پرچ

00:59 1396/03/08

 

×  

برای انتخاب طول پرچ معمولا از دو روش ذیل استفاده می شود که بر اساس ضخامت کار ، خالی و پر بودن ساقه پرچ می باشد. باید دقت داشت در این روش طول پرچ های سرخزینه از بالای سر پرچ و پرچ های معمولی از زیر آن محاسبه شود.

   پرچ های تو خالی :                      

ضخامت کار+ 0.65 قطرپرچ = طول پرچ

  
 

   پرچ های تو پر :                        

 ضخامت کار+ 0.50 قطرپرچ = طول پرچ