شرکت متحد پرچ

پرچ چکشی سرخزینه

16:27 1397/01/22

 

پرچ چکشی سرخزینه

پرچ چکشی سرخزینه

جدول زیر، پرچ چکشی سرخزینه را نشان می دهد.

جدول مشخصات پرچ چکشی سرخزینه

نسبت های تقریبی:

A=1.850*D

H=0.425*D

 

نکته : طول مجاز برای پرچ ها 0.016± است.