شرکت متحد پرچ

پرچ چکشی سرگرد

16:18 1397/01/22

 

پرچ چکشی سرگرد

پرچ چکشی سرگرد

جدول زیر، مشخصات پرچ چکشی سرگرد را نشان می دهد.

جدول مشخصات پرچ چکشی سرگرد

نسبت های تقریبی:

A=1.750*D

H=0.750*D

R=0.885*D

 

نکته : طول مجاز برای پرچ ها 0.016± است.