شرکت متحد پرچ

قطر پرچ

00:53 1396/03/08

 یکی از فاکتورهای مهم پرچ قطرپرچ (ساقهء پرچ) می باشد ، اشتباه در انتخاب قطر پرچ باعث بروز برخی مشکلات مانند کاهش استحکام اتصالات و یا تولید نیروی خمش در قطعات با ضخامت زیاد می شود .قطر پرچ تولید شده در شرکت متحد پرچ (حدود ۰.۱ میلی متر) کوچکتر است از قطر اسمی یا همان قطر سوراخ؛ بنابراین پیشنهاد می شود که در هنگام ایجاد سوراخ از مته مشابه با قطر پرچ استفاده شود تا از لقی اضافه جلوگیری شود.