شرکت متحد پرچ

پرچ چکشی سرتخت

16:04 1397/01/22

 

پرچ چکشی سرتخت

پرچ چکشی سرتخت 

جدول زیر، مشخصات پرچ چکشی سرتخت را نشان می دهد.

پرچ چکشی سرتخت

نسبت های تقریبی:  A=2.00*D    ,   H=0.33*D   

 

نکته : طول مجاز برای پرچ ها 0.016± است.