شرکت متحد پرچ

آزمایشگاه

20:32 1396/11/23

 

برای بهبود بهتر غلظت وان، محلول را به مقدار معین جهت آنالیز به آزمایشگاه های یکی از مشتریانی که براقی از آنها میخریم و یا به آزمایشگاه های صنعتی در سطح شهر می فرستیم تا بتوانیم محلول را تنظیم کنیم.

 

بازگشت به صفحه قبل