شرکت متحد پرچ

اضافه نمودن براقی و کمک

20:15 1396/11/23

 

 پس از آنکه  این میخ ها را داخل بارل وان آبکاری ریختیم، به محلول وان، به میزان مناسب از براقی و کمک براقی به مقدار لازم استفاده می کنیم.

 

بازگشت به صفحه قبل