شرکت متحد پرچ

نحوه شست شو پرچ آلومینیوم

21:29 1396/05/28

 لوازم موردنیاز:

  1. بارل آبکاری (این بارل برخلاف دیگر بارل های آبکاری بایدآب بندی باشد )

  2. جوهر نمک به مقدار لازم

  3. سودپرک به مقدار لازم 

نحوه شست وشو:

  1. ابتدابارل به مقدار نیاز از پرچ های چکشی وآلومینیوم پر میکنیم.

  2. جوهرنمک وسود پرک به آن اضافه میکنیم

  3. دستگاه رابه مدت 30دقیقه روشن میکنیم باید توجه داشت که این مراحل برای شست شوخربار2نوبت باید انجام گردد.