شرکت متحد پرچ

 • مقالات

    فرآیند پرچ داغ با استفاده از چکش های بادی     چهار عنصر مهم در تیم فروش    فرآیند آبکاری گالوانیزه اسیدی    میخ نعل اسبی

 • پرچ چکشی سرخزینه

    جدول زیر، پرچ چکشی سرخزینه را نشان می دهد. نسبت های تقریبی: A=1.850*D H=0.425*D   نکته : طول مجاز

 • پرچ چکشی سرگرد

    جدول زیر، مشخصات پرچ چکشی سرگرد را نشان می دهد. نسبت های تقریبی: A=1.750*D H=0.750*D R=0.885*D   نکته :

 • پرچ چکشی سرتخت

      جدول زیر، مشخصات پرچ چکشی سرتخت را نشان می دهد. نسبت های تقریبی:  A=2.00*D    ,   H=0.33*D      نکته : طول مجا

 • فرآیند آبکاری گالوانیزه اسیدی

    در زیر، فرآیندهایی که به منظور آبکاری گالوانیزه اسیدی در شرکت متحد پرچ انجام می شود، لیست شده است. جهت آشنایی با هر مورد، می توانید روی لینک مرب

 • برگردان کردن وان ها

    در طی یک دوره کاری شش ماه تحت هر شرایطی، وان آبکاری نیاز به سرویس و تمیز کاری دارند، چون داخل وان مقدار زیادی ناخالصی ها چه از لحاظ خاک اره و نا

 • آزمایشگاه

    برای بهبود بهتر غلظت وان، محلول را به مقدار معین جهت آنالیز به آزمایشگاه های یکی از مشتریانی که براقی از آنها میخریم و یا به آزمایشگاه های صنعتی

 • فیلتراسیون

    بعلت ورود زیاد ناخالصی های زائد از طرف واحد میخ از جمله خاک اره و غیره  و حتی سایش میخ ها در بارل ها، باعث بوجود آمدن ناخالصی آهن در وان می شود

 • بوم

    برای تعیین غلظت وان از وسیله ای که بوم نامیده می شود، استفاده می کنیم و حد نرمال بومه وان از 12 الی 16 می باشد. چنانچه حد پایین باشد باید مو

 • جوهر نمک

    در پایان هر روز کاری، برای تنظیم PH  وان به مقدار لازم اسید کلریدریک ( یا جوهرنمک) اضافه می کنیم. لازم به ذکر است که در فصل گرما حتما آندهای داخ