میخ نعل اسبی

 تصویر زیر، نمونه ای از میخ نعل اسبی می باشد که تا کنون هیچ شرکت داخلی ایرانی موفق به تولید آن نشده است و با قیمت بالا از شرکت های اروپایی وارد می گردد.

میخ نعل اسبی متحد پرچ

این نوع میخ ها در نعل کردن اسب ها مورد استفاده قرار می گیرند. هر اسب حداکثر ماهی یکبار نیاز به تعویض نعل خود دارد که حداقل 20 میخ مصرف می شود.

میخ نعل اسبی متحد پرچ

در این فیلم، مراحل تولید میخ نعل اسبی را مشاهده می کنید که در دو مرحله تولید می شود. مرحله دوم آن نوعی دستگاه پرس اتوماتیک است که نیروی انسانی نیز در آن دخیل می باشد.

نحوه تولید این نوع میخ ها در شرکت متحد پرچ در حال بررسی می باشد.

منبع : متحد پرچ