شایستگی های فردی مدیران

شاخص های رفتاری : 

۱. انعطاف پذیری و آمادگی برای تغییر برداشتها و باورهای خود بر اساس اطلاعات و شواهد .

 

۲. برداشت منصفانه از خود و اطلاع از زمینه های قابل بهبود و استقبال از توصیه ها و بازخوردهای دیگران .

 

۳. کنترل خود در شرایط دشوار، پذیرش انتقاد دیگران و اتخاذ رویه یکسان و مثبت (نقدپذیری) .

 

۴. حفظ روحیه بشاش در شرایط سخت و القای آرامش درونی در موقعیتهای بحرانی (خویشتن داری) .

 

۵. توانایی ایجاد فضای آرام توأم با خشنودی و جو سازمانی مساعد .

 

۶. داشتن نگرش "من میتوانم" در اغلب شرایط .

 

۷. هراس نداشتن از حقایق و بیان نظرات خود .

 

۸. برخورداری از هوش عاطفی بالا .

 

۹. درک دیدگاه ها و احساسات دیگران راجع به مباحث مختلف، توانایی تأیید و واکنش سریع و مناسب به آنها و رفع مؤثر اختلافات با دیگران.

 

پیشنهاد می شود مقاله " ویژگی های رهبران موفق " را نیز مطالعه فرمایید.