تيم هاي متخصص ( تيم هاي چند وظيفه اي )

افراد اين تيم متعلق به يك سطح ( در سلسله مراتب اختيارات سازماني ) هستند ولي داراي تخصص هاي گوناگون مي باشند و براي انجام تخصصي گردهم مي آيند .

 

بسياري از سازمانها ، گروههايي را در سطوح افقي و گروههاي ويژه اي به نام مرز گستر يا رابط با سازمانها و نهادها خارج تشكيل داده اند.

 

تيم هاي متخصص در آخرين سالهاي دهه 1980 شهرت جهاني پيدا كردند ، همه شركتهاي عمده توليد خودرو مثل تويوتا ، هوندا ، نيسان و ... براي اجراي طرحهاي بسيار پيچيده از اين تيم ها استفاده مي كنند .

 

به طور خلاصه ، تيم تخصصي ابزار يا وسيله اي مؤثر است كه افراد متخصص يك سازمان ( حتي متعلق به چند سازمان ) را گردهم مي آورد تا اطلاعات رد و بدل نمايند . نظرات جديد ارائه كنند ، مسائل را حل نمايند و امور طرحها يا پروژه هاي پيچيده را هماهنگ نمايند . بديهي است تيم هاي متخصص تهديدي براي مديريت به حساب نمي آيند .

 

بازگشت به صفحه " انواع تیم های کاری "